Spelreglement « Kerst »

 

Artikel 1. ORGANISATOR

De besloten vennootschap Relais L’Occitane (hierna “L’Occitane” of “Relais L’Occitane SARL” genoemd), ingeschreven in het Handelsregister van Manosque onder het nummer 317 097 350, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te ZI St Maurice, 04100 Manosque, Frankrijk (hierna “L’Occitane” genoemd) organiseert van 12 november 2012 (18 uur) tot en met 2 januari 2013 (18 uur) onder de hierna uiteengezette voorwaarden een gratis spel zonder aankoopverplichting (hierna het “Spel” genoemd) dat toegankelijk is vanaf de website L’Occitane en Provence België op het volgende adres: https://www.loccitane.be (hierna de “Website” genoemd).
 

Artikel 2. DEELNEMERS

Aan het gratis Spel zonder aankoopverplichting kan deelgenomen worden door meerderjarige natuurlijke personen die over een internetverbinding in België beschikken, met uitzondering van medewerkers en personeel van L’Occitane en hun respectievelijke familieleden, die direct of indirect deelgenomen hebben aan de organisatie van het Spel (hierna “Deelnemer” genoemd).
 

Artikel 3. MODALITEITEN VAN DE DEELNAME

Het Spel vindt plaats van 12 november 2012 (18 uur) tot en met 2 januari 2013 (18 uur).

Het doel van het Spel is om een kerstboom te versieren met de voorgestelde accessoires op de Website.

Om aan het Spel deel te nemen, dienen de Deelnemers tijdens deze periode:

Zich aan te melden op de Website,

1.     -->Zich aanmelden op de Website

2.      -->De kerstboom versieren door de verschillende stappen van het spel te volgen en de keuze te bevestigen door te klikken op de knop “Valideren”,

3.      -->Het formulier invullen met de naam, voornaam en het e-mailadres,

4.      -->Het spelreglement goedkeuren,

5.      -->Valideren

Deze vijf stappen valideren automatisch de deelname aan het Spel.

Iedere deelname vindt elektronisch plaats met uitzondering van enige andere deelnamewijze. Derhalve wordt geen enkele deelname per post in aanmerking genomen.

Ieder formulier dat niet alle hoger genoemde informatie bevat is ongeldig.

Men kan tot aan de sluitingsdatum aan het Spel deelnemen, dat wil zeggen tot en met 02 januari 2013 (18 uur).

Er wordt slechts een deelname per persoon in aanmerking genomen (slechts één uniek L’Occitane Account per persoon wordt aanvaard).

De deelnemers verbinden zich ertoe om de juiste gegevens te verstrekken. In geval van verhuizing of verandering van het e-mail adres, dient de deelnemer zijn of haar nieuwe e-mail gegevens naar het volgende adres te versturen: contact@be.loccitane.com

Iedere deelnemer geniet van het aanbod dat gratis aangeboden wordt: 1 Shower Gel Pivoine 75ml ter waarde van 5,50€, 1 Shower Gel Rose 4 Reines 75ml ter waarde van 5,50€ of 1 Shower Cream Bonne Mère Honey 75ml ter waarde van 5,00€ bij iedere aankoop in één van de boetieks (lijst van de deelnemende L’Occitane boetieks www.loccitane.nl/boetiek/koerier) op vertoon van de bevestigingsemail van de deelname aan het Spel. Het geschenk ook gratis toegevoegd worden bij iedere bestelling in de e-boetiek op de website www.loccitane.be door de code, vermeld in de bevestigingsemail, te valideren in het promotiecode vakje van uw winkelmandje.
 

Artikel 4. BEPALING VAN DE WINNAARS

Het beeld van de versierde kerstboom zal opgeslagen worden en zichtbaar zijn voor iedere internetgebruiker en deelnemer, die zich heeft aangemeld op de Website. De internetgebruikers kunnen, indien ze dit wensen, een stem uitbrengen. De deelnemers kunnen eveneens een stem uitbrengen.

Tien (10) winnaars zullen bepaald worden aan de hand van het aantal behaalde stemmen door de internetgebruikers en deelnemers.

Een maximum van tien (10) stemmen per dag per IP adres zullen in rekening worden gebracht. Alle stemmen hierna zullen niet meegerekend worden.

De 10 deelnemers met de meeste stemmen voor hun versierde kerstboom ontvangen elk 1000€ aan L’Occitane producten. 1 jaar L’Occitane producten >> komt overeen met 1000€ aan L’Occitane producten onder de vorm van L’Occitane geschenkkaarten.
 

Artikel 5. BEPALING VAN HET GESCHENK

Iedere winnaar, bepaals door de stemmen, zal het onderstaand geschenk toegekend krijgen :

Uniek lot: 1000€ aan L’Occitane producten onder de vorm van L’Occitane geschenkkaarten.
 

Artikel 6. PUBLICATIE VAN DE RESULTATEN – ONTVANGST VAN HET GESCHENK

De tien (10) winnaars zullen per e-mail worden geïnformeerd over de toereiking van het Geschenk (op het e-mailadres opgegeven op het ogenblik van de inschrijving aan het spel of deze nadien doorgegeven aan de klantendienst in geval van wijziging van de gegevens) en dit ten laatste op 28 januari 2013 (middernacht).

De winnaar moet uiterlijk antwoorden binnen de termijn van 48 uur na ontvangst van de e-mail, met de adresgegevens.

Iedere winnaar zal gecontacteerd worden door de Klantendienst van L’Occitane om het geschenk te versturen naar de doorgegeven adresgegevens.

In het geval van een terugkerende e-mail of verzending, met als reden een foutief adres en/of wijziging van het adres of voor iedere niet vermelde reden, zal de eerstvolgende in de lijst met het hoogste aantal stemmen voor de kerstboom het geschenk toegewezen krijgen, zonder dat de oorspronkelijke winnaar aanspraak kan maken op het geschenk.

L’Occitane kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een derde partij de e-mail of het geschenk onderschept.

De winnaarslijst zal verstuurd worden naar iedere deelnemer aan het spel.
 

Artikel 7. NALEVING VAN HET REGLEMENT

Iedere schending van onderhavig reglement leidt automatisch tot uitsluiting van de betreffende deelnemer en met name van degenen die zich meer dan eenmaal inschrijven voor het Spel of onder verschillende pseudoniemen of die op enige andere bedrieglijke wijze aan het Spel trachten deel te nemen.

L’Occitane se réserve le droit de ne pas tenir compte dans le décompte les votes qu’elle estime frauduleux ou suspects.

L’Occitane behoudt zich het recht voor de identiteit en het adres van de deelnemers te controleren. Verstrekking van valse identiteit- of adresgegevens leidt automatisch tot uitsluiting van deelname.

L’Occitane behoudt zich het recht voor deelnemer(s) uit te sluiten die een of meerdere verplichtingen zoals bepaald in onderhavig reglement (onjuist e-mail adres, e-mail adres van een natuurlijke persoon identiek als de deelnemer, gebleken fraude…) geschonden heeft (hebben), zonder de schuldige deelnemer(s) hiervan in kennis te hoeven stellen.

L’Occitane behoudt zich het recht voor personen die zich schuldig gemaakt hebben aan fraude of poging tot fraude in rechte te vervolgen.

In geval van gebleken fraude of poging tot fraude van een deelnemer behoudt L’Occitane zich het recht voor hem of haar geen prijs toe te kennen.
 

Artikel 8. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Iedere verwerking van persoonsgegevens die in het kader van het Spel verstrekt worden, valt onder de aansprakelijkheid van Relais L’Occitane SARL.

De in het kader van dit Spel ontvangen persoonsgegevens (voornaam, naam, adres, e-mailadres) zijn nodig voor de toekenning van de prijzen. Zij kunnen door L’Occitane gebruikt worden om de deelnemers ervan in kennis te stellen dat zij gewonnen hebben en de verliezers eventueel te bedanken voor hun deelname. Zij worden tevens gebruikt voor de verzending van informatie en commerciële aanbiedingen over het merk L’Occitane uitsluitend aan de personen die het daartoe bestemde vakje hebben aangekruist (Ik wens graag de newsletter L’Occitane te ontvangen).

De in het kader van de deelname aan het Spel verstrekte informatie wordt geregistreerd in de bestanden van L’Occitane waarin persoonsgegevens opgeslagen worden.

Krachtens de wettelijke bepalingen beschikt iedereen die in deze bestanden opgenomen is over een recht om bezwaar te maken tegen de registratie van zijn of haar persoonsgegevens in een bestand en over een recht van inzage en correctie van de genoemde gegevens, welk recht uitgeoefend kan worden door een elektronisch bericht naar het e-mail adres contact@be.loccitane.com te sturen of een brief naar het volgende postadres:

L’Occitane en Provence

Klantendienst

Desguinlei 6

2018 Antwerpen

België
 

Artikel 9. VERGOEDING VAN DE KOSTEN

Iedere deelnemer heeft recht op vergoeding van de deelnamekosten aan het Spel volgens de hierna uiteengezette voorwaarden.

Onder voorbehoud van naleving van de hierna bepaalde voorwaarden kunnen de kosten van een verbinding van vijf (5) minuten (verbindingskosten tegen lokaal tarief van de telefoonoperator van de deelnemer), die nodig zijn om de gegevens voor de deelname aan het Spel in te vullen, vergoed worden op schriftelijke aanvraag aan het hieronder aangegeven postadres, op basis van een aanvraag per adres (zelfde naam, zelfde adres), evenals de verzendkosten van deze aanvraag (op basis van het van kracht zijnde standaard tarief voor een brief van 20 g).

L’Occitane en Provence

Klantendienst

Desguinlei 6

2018 Antwerpen

België

Deze aanvraag kan uitsluitend per post verstuurd worden en dient uiterlijk twee maanden na de sluitingsdatum van de deelname aan het Spel verzonden te worden, dat wil zeggen tot en met 3 maart 2012, waarbij de datum van het poststempel als bewijs zal gelden. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat aanvragen om vergoeding per elektronische post niet in aanmerking worden genomen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient deze aanvraag verplicht melding te maken van de volgende gegevens:

 • De naam, de voornaam, het postadres en het e-mail adres van de deelnemer,
 • Een fotokopie van zijn of haar identiteitsbewijs,
 • De datum en tijd van zijn of haar deelname,
 • Een fotokopie van de gedetailleerde rekening van de telefoonoperator en/of internetaanbieder. Deze fotokopie zal tevens gelden als bewijs van het woonadres.

Er worden geen deelnamekosten vergoed als een van de bovenstaande gegevens of bescheiden ontbreekt.

Gratis of forfaitaire toegang tot het Spel (via een kabelverbinding, ADSL, Wi-Fi of speciale verbinding…) kan echter niet in aanmerking komen voor vergoeding als de deelnemer voor de verbinding met de Website en de deelname aan het Spel geen specifieke kosten of onkosten heeft hoeven te maken.

Overigens kan een vergoeding per definitie slechts uitgekeerd worden wanneer er werkelijke kosten door de deelnemer gemaakt zijn op straffe van vervolging.

L’Occitane behoudt zich het recht voor controles uit te voeren wanneer zij dit nuttig acht en de nodige bewijsstukken te vragen.

L’Occitane kan niet aangesproken worden voor gemaakte kosten in geval van een ongeldige deelname. In geval van geschillen kan om een identiteitsbewijs gevraagd worden.

De verbinding- en verzendkosten voor deze aanvraag worden uitsluitend per cheque uitbetaald binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de aanvraag op basis van het van kracht zijnde standaardtarief voor brieven tot 20 g.

Alleen de houder van het abonnement van de telefoonlijn of de internettoegang (waarvan de naam en voornaam op de bijgesloten rekening vermeld staat) op basis waarvan de toegang tot en de deelname aan het Spel heeft plaatsgevonden, kan om vergoeding van de deelnamekosten vragen.
 

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

L’Occitane kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook (persoonlijke, lichamelijke, materiële, financiële of andere schade) die door deelnemers als gevolg van hun deelname aan het Spel geleden mocht worden, met name als gevolg van de ontoegankelijkheid van de Website gedurende het Spel.

De deelname aan het Spel op de Website veronderstelt de kennis en de aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het Internet, waaronder met name de technische prestaties, de antwoordtijd voor de raadpleging, de aanvraag of verzending van informatie, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele verduistering daarvan, het gevaar voor besmetting door eventuele virussen op het netwerk, de risico’s van storingen of stremmingen van het netwerk en het verlies van gegevens. L’Occitane kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de verbinding van de deelnemers met het Spel via de Website.

L’Occitane kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de Website en/of het Spel met een gegeven browser. De deelnemers kunnen in dergelijke gevallen geen aanspraak maken op schadevergoeding.

In het algemeen kan L’Occitane in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor:

 • schade veroorzaakt door de op de Website geraadpleegde diensten en in algemene zin alle via de Website verstrekte informatie en/of gegevens;
 • storingen in de verzending en/of ontvangst van gegevens en/of informatie via het mobiele internet;
 • het verlies van elektronische post en in algemene zin het verlies van welke gegevens ook in het kader van de deelname aan het Spel;
 • een gebrekkige werking van software en met name de Website;
 • schade of storingen als gevolg van virussen, computerbugs, technische gebreken of defecten;
 • schade aan de computers van deelnemers;
 • technische, hardware- en softwareschade van welke aard ook, die de deelname aan het spel verhindert of beperkt of die tot de beschadiging geleden heeft van het systeem van een deelnemer.

De in het kader van de trekking uitgereikte prijzen (giftsets), kunnen in geen geval in aanmerking komen voor een geldelijke vergoeding of geruild worden in welke vorm en om welke reden ook. De prijzen kunnen in geen geval geruild worden tegen een geldbedrag ter waarde van de giftset of tegen een giftset van dezelfde waarde.

Indien het onmogelijk blijkt de aangekondigde giftset uit te reiken, behoudt L’Occitane zich het recht de gewonnen giftset te vervangen door een giftset van dezelfde waarde, zonder dat deze vervanging aanleiding kan geven tot eender welke schadevordering. Er kunnen geen vorderingen of bezwaren ingediend worden bij L’Occitane over de gewonnen giftset of de toekenning daarvan.

L’Occitane is in geen geval aansprakelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden wanneer om welke reden ook dit Spel gewijzigd, uitgesteld, onderbroken of geannuleerd dient te worden. Met name in geval van overmacht kunnen eventueel aanhangsels van dit reglement tijdens het Spel bekendgemaakt worden. Deze zullen beschouwd worden als bijlagen van onderhavig reglement.

Onderhavig Spel wordt in geval van overmacht geannuleerd, zonder dat de deelnemers of winnaars daarvoor aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 

Artikel 11. KWIJTING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN FACEBOOK/TWITTER

De deelnemers worden ingelicht dat de deelname niet uitgaat van en gelinkt is met Facebook en/of Twitter. De doorgegeven informatie door de deelnemer wordt gegeven aan L’Occitane en niet aan Facebook en/of Twitter.

De verworven informatie zal enkel door L’Occitane gebruikt worden, volgens de condities vermeld in artikel 8 van dit spelreglement.

Bovendien, wijzen Facebook en Twitter alle verantwoordelijkheid voor schade, verliezen en lasten van allerlei voor alle mogelijke claims van zich af. Door het aanvaarden van dit spelreglement, ontzegt iedere deelnemer Facebook en/of Twitter van alle verantwoordelijkheden.
 

Artikel 12. AANVAARDING VAN HET SPELREGLEMENT

De deelname houdt de aanvaarding van de voorwaarden en bepalingen zoals omschreven in dit spelreglement.
 

Artikel 13. GESCHILLEN
Onderhavig reglement valt onder de Belgische wet. Alle geschillen met betrekking tot de toepassing of uitleg van onderhavig reglement worden bij gebreke aan een minnelijke schikking voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.