Spelreglement 2015

 

 

Artikel 1. ORGANISATOR

De besloten vennootschap M&L Distribution (Frankrijk) SARL ,ingeschreven in het Handelsregister van Manosque onder het nummer 317 097 350, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te ZI St Maurice, 04100 Manosque, Frankrijk (hierna “L’Occitane” genoemd) organiseert van 16 november 2015 (18 uur) tot en met 7 januari 2016 (18 uur) onder de hierna uiteengezette voorwaarden een gratis spel zonder aankoopverplichting (hierna het “Spel” genoemd) dat toegankelijk is vanaf de website L’Occitane en Provence België op het volgende adres: https://www.loccitane.be (hierna de “Website” genoemd).

 Artikel 2. DEELNEMERS

Aan het gratis Spel zonder aankoopverplichting kan deelgenomen worden door meerderjarige natuurlijke personen die over een internetverbinding in België beschikken, met uitzondering van medewerkers en personeel van L’Occitane en hun respectievelijke familieleden, die direct of indirect deelgenomen hebben aan de organisatie van het Spel (hierna “Deelnemer” genoemd).

 

Artikel 3. MODALITEITEN VAN DE DEELNAME

Van 16 november 2015 (18 uur) tot en met 7 januari 2016 (18 uur).

Om aan het Spel deel te nemen, dienen de Deelnemers tijdens deze periode de volgende stappen te maken:

1. Zich aanmelden op de Website

2. Het emailadres invullen

3. Het spelreglement goedkeuren,

4. Valideren

5. Spelen en de wedstrijdvraag beantwoorden

6. De vlinder naar de boom laten vliegen

 

Indien de deelnemer de vlinder tot in de boom laat vliegen:

7. De deelname is automatisch geregistreerd voor de deelname aan de loterij om « 1 jaar gratis L’Occitane producten » te winnen

8. De deelnemer kan ook meteen winnen en genieten van een geschenkkaart van [if !supportAnnotations]-->[AV1][endif]--> €50

9. Indien hij niet meteen heeft gewonnen kan hij opnieuw zijn kans wagen door nog eens te spelen.

 

Indien de deelnemer de vlinder niet tot in de boom kan laten vliegen:

10. De deelnemer kan zoveel meespelen als hij zelf wilt om kans te maken op de loterij of de onmiddellijke geschenken

 

Deze stappen valideren automatisch de deelname aan het Spel. Iedere deelname vindt elektronisch plaats met uitzondering van enige andere deelnamewijze. Derhalve wordt geen enkele deelname per post in aanmerking genomen.

 

Ieder formulier dat niet alle hoger genoemde informatie bevat is ongeldig. Men kan tot aan de sluitingsdatum aan het Spel deelnemen, dat wil zeggen tot en met 7 januari 2016 (18 uur).

Iedere deelnemer kan meerdere keren spelen maar slechts één keer registreren voor de loterij.

De deelnemers verbinden zich ertoe om de juiste gegevens te verstrekken. In geval van verhuizing of verandering van het e-mail adres, dient de deelnemer zijn of haar nieuwe e-mail gegevens naar het volgende adres te versturen: contact@be.loccitane.com

 

Artikel 4. BEPALING VAN DE WINNAARS

Eén (1) winnaar bij de loterij ontvangt : 1 jaar L’Occitane producten, ofwel €300 aan L’Occitane producten in L’Occitane geschenkkaarten.

Tien (10) winnaars worden onmiddellijk geselecteerd en ontvangen : 1 L’Occitane giftset, onder de vorm van een geschenkkaarten van €50,-.
[if !supportAnnotations]-->[AV2][endif]-->  

Win onmiddellijk: willekeurige selectie door het spel, (1) winnaar per giftset, dit 10 keer gedurende de periode van het spel.

 


 

Artikel 5. OVERHANDIGING VAN HET GESCHENK

De winnaar (1) van de loterij wordt op de hoogte gebracht van het geschenk via email (op het e-mailadres doorgegeven op het moment van inschrijven of het e-mailadres nadien doorgegeven aan de klantendienst indien) ten laatste op 31 januari 2016 (18 uur).

De winnaar moet uiterlijk antwoorden binnen een termijn van 48u na de ontvangst van de e-mail en het postadres vermelden. De winnaar zal worden gecontacteerd door de L’Occitane Klantendienst die het geschenk naar het postadres zal versturen. In geval van een retour van de e-mail of de post, naar aanleiding van een foutief en/of gewijzigd adres of welke reden dan ook, zal er een volgende winnaar aangeduid worden via een nieuwe loterij, zonder dat de eerste kandidaat nog aanspraak kan maken op het geschenk of het kan opeisen via welke klacht dan ook. L’Occitane is niet verantwoordelijk wanneer een derde persoon een e-mail onderschept en aanspraak maakt op het Geschenk.

 

De (10) onmiddellijke winnaars worden op de hoogte gebracht van het geschenk via email (op het e-mailadres doorgegeven op het moment van inschrijven of het e-mailadres nadien doorgegeven aan de klantendienst indien) ten laatste op 7 januari 2016 (18 uur).

De winnaar moet uiterlijk antwoorden binnen een termijn van 48u na de ontvangst van de e-mail en het postadres vermelden.

De winnaar zal worden gecontacteerd door de L’Occitane Klantendienst die het geschenk naar het postadres zal versturen.

In geval van een retour van de e-mail of de post, naar aanleiding van een foutief en/of gewijzigd adres of welke reden dan ook, zal er een volgende winnaar aangeduid worden via een nieuwe loterij op het einde van de periode van het spel op 7 januari 2016 (18 uur), zonder dat de eerste kandidaat nog aanspraak kan maken op het geschenk of het kan opeisen via welke klacht dan ook.

L’Occitane is niet verantwoordelijk wanneer een derde persoon een e-mail onderschept en aanspraak maakt op het Geschenk.

 

Alle deelnemers kunnen profiteren van deze aanbieding: « Uw Jasmin-Néroli-Immortelle duo gratis bij iedere aankoop », waarde van het duo is €6,-. Het duo bevat een (1) Jasmin-Néroli-Immortelle Hand Cream 10ml en een (1) Jasmin-Néroli-Immortelle Shower Gel 50ml. Aanbieding slechts één keer geldig per persoon geldig vanaf 16/11 en zolang de voorraad strekt in de deelnemende L’Occitane boetieks, lijst op www.loccitane.nl/boutiek/xmasgame15 enop loccitane.nl met de code XMASGAME15. Aanbieding niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.

Artikel 6. NALEVING VAN HET REGLEMENT

Iedere schending van onderhavig reglement leidt automatisch tot uitsluiting van de betreffende deelnemer en met name van degenen die zich meer dan eenmaal inschrijven voor het Spel of onder verschillende pseudoniemen of die op enige andere bedrieglijke wijze aan het Spel trachten deel te nemen.

L’Occitane se réserve le droit de ne pas tenir compte dans le décompte les votes qu’elle estime frauduleux ou suspects.

L’Occitane behoudt zich het recht voor de identiteit en het adres van de deelnemers te controleren. Verstrekking van valse identiteit- of adresgegevens leidt automatisch tot uitsluiting van deelname.

L’Occitane behoudt zich het recht voor deelnemer(s) uit te sluiten die een of meerdere verplichtingen zoals bepaald in onderhavig reglement (onjuist e-mail adres, e-mail adres van een natuurlijke persoon identiek als de deelnemer, gebleken fraude…) geschonden heeft (hebben), zonder de schuldige deelnemer(s) hiervan in kennis te hoeven stellen.

L’Occitane behoudt zich het recht voor personen die zich schuldig gemaakt hebben aan fraude of poging tot fraude in rechte te vervolgen.

In geval van gebleken fraude of poging tot fraude van een deelnemer behoudt L’Occitane zich het recht voor hem of haar geen prijs toe te kennen.

Artikel 7. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Iedere verwerking van persoonsgegevens die in het kader van het Spel verstrekt worden, valt onder de aansprakelijkheid van Relais L’Occitane SARL.

De in het kader van dit Spel ontvangen persoonsgegevens (voornaam, naam, adres, e-mailadres) zijn nodig voor de toekenning van de prijzen. Zij kunnen door L’Occitane gebruikt worden om de deelnemers ervan in kennis te stellen dat zij gewonnen hebben en de verliezers eventueel te bedanken voor hun deelname. Zij worden tevens gebruikt voor de verzending van informatie en commerciële aanbiedingen over het merk L’Occitane uitsluitend aan de personen die het daartoe bestemde vakje hebben aangekruist (Ik wens graag de newsletter L’Occitane te ontvangen).

De in het kader van de deelname aan het Spel verstrekte informatie wordt geregistreerd in de bestanden van L’Occitane waarin persoonsgegevens opgeslagen worden.

Krachtens de wettelijke bepalingen beschikt iedereen die in deze bestanden opgenomen is over een recht om bezwaar te maken tegen de registratie van zijn of haar persoonsgegevens in een bestand en over een recht van inzage en correctie van de genoemde gegevens, welk recht uitgeoefend kan worden door een elektronisch bericht naar het e-mail adres contact@be.loccitane.com te sturen of een brief naar het volgende postadres:

L’Occitane en Provence

Klantendienst

Desguinlei 6

2018 Antwerpen

België

Artikel 8. VERGOEDING VAN DE KOSTEN

Iedere deelnemer heeft recht op vergoeding van de deelnamekosten aan het Spel volgens de hierna uiteengezette voorwaarden.

Onder voorbehoud van naleving van de hierna bepaalde voorwaarden kunnen de kosten van een verbinding van vijf (5) minuten (verbindingskosten tegen lokaal tarief van de telefoonoperator van de deelnemer), die nodig zijn om de gegevens voor de deelname aan het Spel in te vullen, vergoed worden op schriftelijke aanvraag aan het hieronder aangegeven postadres, op basis van een aanvraag per adres (zelfde naam, zelfde adres), evenals de verzendkosten van deze aanvraag (op basis van het van kracht zijnde standaard tarief voor een brief van 20 g).

L’Occitane en Provence

Klantendienst

Desguinlei 6

2018 Antwerpen

België

Deze aanvraag kan uitsluitend per post verstuurd worden en dient uiterlijk twee maanden na de sluitingsdatum van de deelname aan het Spel verzonden te worden, dat wil zeggen tot en met 3 maart 2012, waarbij de datum van het poststempel als bewijs zal gelden. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat aanvragen om vergoeding per elektronische post niet in aanmerking worden genomen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient deze aanvraag verplicht melding te maken van de volgende gegevens:

 • De naam, de voornaam, het postadres en het e-mail adres van de deelnemer,
 • Een fotokopie van zijn of haar identiteitsbewijs,
 • De datum en tijd van zijn of haar deelname,
 • Een fotokopie van de gedetailleerde rekening van de telefoonoperator en/of internetaanbieder. Deze fotokopie zal tevens gelden als bewijs van het woonadres.

Er worden geen deelnamekosten vergoed als een van de bovenstaande gegevens of bescheiden ontbreekt.

Gratis of forfaitaire toegang tot het Spel (via een kabelverbinding, ADSL, Wi-Fi of speciale verbinding…) kan echter niet in aanmerking komen voor vergoeding als de deelnemer voor de verbinding met de Website en de deelname aan het Spel geen specifieke kosten of onkosten heeft hoeven te maken.

Overigens kan een vergoeding per definitie slechts uitgekeerd worden wanneer er werkelijke kosten door de deelnemer gemaakt zijn op straffe van vervolging.

L’Occitane behoudt zich het recht voor controles uit te voeren wanneer zij dit nuttig acht en de nodige bewijsstukken te vragen.

L’Occitane kan niet aangesproken worden voor gemaakte kosten in geval van een ongeldige deelname. In geval van geschillen kan om een identiteitsbewijs gevraagd worden.

De verbinding- en verzendkosten voor deze aanvraag worden uitsluitend per cheque uitbetaald binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de aanvraag op basis van het van kracht zijnde standaardtarief voor brieven tot 20 g.

Alleen de houder van het abonnement van de telefoonlijn of de internettoegang (waarvan de naam en voornaam op de bijgesloten rekening vermeld staat) op basis waarvan de toegang tot en de deelname aan het Spel heeft plaatsgevonden, kan om vergoeding van de deelnamekosten vragen.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

L’Occitane kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook (persoonlijke, lichamelijke, materiële, financiële of andere schade) die door deelnemers als gevolg van hun deelname aan het Spel geleden mocht worden, met name als gevolg van de ontoegankelijkheid van de Website gedurende het Spel.

De deelname aan het Spel op de Website veronderstelt de kennis en de aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het Internet, waaronder met name de technische prestaties, de antwoordtijd voor de raadpleging, de aanvraag of verzending van informatie, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele verduistering daarvan, het gevaar voor besmetting door eventuele virussen op het netwerk, de risico’s van storingen of stremmingen van het netwerk en het verlies van gegevens. L’Occitane kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de verbinding van de deelnemers met het Spel via de Website.

L’Occitane kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de Website en/of het Spel met een gegeven browser. De deelnemers kunnen in dergelijke gevallen geen aanspraak maken op schadevergoeding.

In het algemeen kan L’Occitane in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor:

 • schade veroorzaakt door de op de Website geraadpleegde diensten en in algemene zin alle via de Website verstrekte informatie en/of gegevens;
 • storingen in de verzending en/of ontvangst van gegevens en/of informatie via het mobiele internet;
 • het verlies van elektronische post en in algemene zin het verlies van welke gegevens ook in het kader van de deelname aan het Spel;
 • een gebrekkige werking van software en met name de Website;
 • schade of storingen als gevolg van virussen, computerbugs, technische gebreken of defecten;
 • schade aan de computers van deelnemers;
 • technische, hardware- en softwareschade van welke aard ook, die de deelname aan het spel verhindert of beperkt of die tot de beschadiging geleden heeft van het systeem van een deelnemer.

De in het kader van de trekking uitgereikte prijzen (giftsets), kunnen in geen geval in aanmerking komen voor een geldelijke vergoeding of geruild worden in welke vorm en om welke reden ook. De prijzen kunnen in geen geval geruild worden tegen een geldbedrag ter waarde van de giftset of tegen een giftset van dezelfde waarde.

Indien het onmogelijk blijkt de aangekondigde giftset uit te reiken, behoudt L’Occitane zich het recht de gewonnen giftset te vervangen door een giftset van dezelfde waarde, zonder dat deze vervanging aanleiding kan geven tot eender welke schadevordering. Er kunnen geen vorderingen of bezwaren ingediend worden bij L’Occitane over de gewonnen giftset of de toekenning daarvan.

L’Occitane is in geen geval aansprakelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden wanneer om welke reden ook dit Spel gewijzigd, uitgesteld, onderbroken of geannuleerd dient te worden. Met name in geval van overmacht kunnen eventueel aanhangsels van dit reglement tijdens het Spel bekendgemaakt worden. Deze zullen beschouwd worden als bijlagen van onderhavig reglement.

Onderhavig Spel wordt in geval van overmacht geannuleerd, zonder dat de deelnemers of winnaars daarvoor aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 10. AANVAARDING VAN HET REGLEMENT

Deelname aan deze actie houdt aanvaarding in van de voorwaarden en bepalingen zoals omschreven in dit reglement.

Dit reglement is neergelegd bij CPS Arnaud MARTIN en Olivier GRAVELINE, aangesloten gerechtsdeurwaarders, wiens studie gesitueerd is in LILLE (59000) op 1 rue BAYARD. De verordening is beschikbaar op de website van CPS MARTIN en GRAVELINE op https://www.huissier-59-lille.fr/.

Het reglement zal gratis worden toegestuurd aan iedereen die daarom vraagt schriftelijk vóór 25-02-2015, op het volgende adres: Relais L'Occitane, Customer Service, 108 rue de Richelieu 75002 Parijs. De verzendkosten kosten zullen worden vergoed op gezamenlijk verzoek met een RIB. De terugbetaling zal worden vastgesteld op basis van een eenvoudige brief aan de rentevoet, die geldt binnen de strikte grenzen van de vergoeding per huishouden.

Artikel 11. GESCHILLEN

Onderhavig reglement valt onder de Belgische wet. Alle geschillen met betrekking tot de toepassing of uitleg van onderhavig reglement worden bij gebreke aan een minnelijke schikking voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in België.