Deelnamereglement Moederdag Spel 2014

Deelnamereglement aan het Moederdag Spel 2014 (bekijk lijst)

 

 

Artikel 1. ORGANISATOR

 

De besloten vennootschap “Relais L’Occitane” (hierna “L’Occitane” of “Relais L’Occitane SARL” genoemd), ingeschreven in het Handelsregister van Manosque onder het nummer 317 097 350, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te ZI St Maurice, 04100 Manosque, Frankrijk (hierna “L’Occitane” genoemd) organiseert van 23 april 2014 (18 uur) tot en met 13 mei 2014 (18 uur) volgens de hierna uiteengezette voorwaarden een gratis spel en zonder aankoopverplichting.

Deelnemen kan via de Facebook pagina op het volgend adres: www.facebook.com/loccitane.be (hierna  « website »).

 

Artikel 2. DEELNEMERS

Dit Spel, aangeboden zonder aankoopverplichting is beschikbaar voor iedere fysieke meerderjarige persoon die over een internet verbinding beschikt in België.
 

Artikel 3. MODALITEITEN VAN DE DEELNAME

Deelnemen aan het spel kan van 23 april 2014 (18 uur) tot en met 13 mei 2014 (18 uur).

De deelnemers moeten tijdens deze periode:
 

1.            Zich aanmelden op de Website,

2.            Het online inschrijvingsformulier invullen met de aanspreking, voornaam, naam, e-mailadres, de goedkeuring van het spelreglement en of hij de exclusieve aanbiedingen wenst te ontvangen (verplichte velden)

3.            Valideer de deelname.

 

Het doorlopen van deze stappen valideren automatisch de deelname aan het Spel en geven de kans om het geschenk te winnen.

 

Iedere deelname is via elektronische weg, met uitsluiting van iedere andere manier. Hierdoor, zal iedere deelname per post, niet in rekening gebracht worden.

 

Iedere inschrijving, die niet de volledige informatie bevat, die gevraagd wordt, zal als ongeldig worden beschouwd.

Deelnemen kan tot aan de afsluitdatum, namelijk tot en met 13 mei 2014 (18 uur).

Slechts één enkele deelname zal in rekening worden gebracht (één uniek L’Occitane account per persoon wordt aanvaard).

De deelnemer verbindt er zich toe om correcte informatie door te geven. In het geval van schending van deze verbintenis, kan de deelname nietig worden verklaard met terugwerkende kracht, onder voorbehoud van de andere rechten van L’Occitane. In geval van wijzigingen in de persoonlijke gegevens, moet de deelnemer zijn nieuwe coördinaten per e-mail doorgeven op het volgende adres: contact@be.loccitane.com

 

Artikel 4. RESPECTEREN VAN HET REGLEMENT

Iedere schending van onderhavig reglement, leidt automatisch tot uitsluiting van de betreffende deelnemer en met name van degenen, die zich meer dan eenmaal inschrijven voor het Spel of onder verschillende pseudoniemen of die op enige andere bedrieglijke wijze aan het Spel trachten deel te nemen.

L’Occitane behoudt zich het recht voor de identiteit en het adres van de deelnemers te controleren. Verstrekking van valse identiteit- of adresgegevens leidt automatisch tot uitsluiting van deelname.

L’Occitane behoudt zich het recht voor deelnemer(s) uit te sluiten, die een of meerdere verplichtingen zoals bepaald in onderhavig reglement (onjuist e-mailadres, meerdere e-mailadressen van eenzelfde persoon, gebleken fraude…) geschonden heeft (hebben), zonder de schuldige deelnemer(s) hiervan in kennis te hoeven stellen.

L’Occitane behoudt zich het recht voor personen, die zich schuldig gemaakt hebben aan fraude of poging tot fraude, in rechte te vervolgen.

In geval van gebleken fraude of poging tot fraude van een deelnemer, behoudt L’Occitane zich het recht voor hem of haar geen geschenk toe te kennen.

 

Artikel 5. BEPALING VAN HET GESCHENK

Een (1) winnaar zal verkozen worden uit de loterij en ontvangt het volgend geschenk:

500€ L’Occitane producten onder de vorm van L’Occitane geschenkkaarten.

 

Artikel 6. AFGIFTE VAN HET GESCHENK 

De (1) winnaar zal via e-mail geïnformeerd worden over de toewijzing van het geschenk (op het e-mailadres vermeld bij de inschrijving of deze nadien aan de klantendienst doorgegeven in geval van wijziging) ten laatste op 13 juni 2014 (18 uur).

De winnaar moet uiterlijk antwoorden binnen een termijn van 48u na de ontvangst van de e-mail en het postadres vermelden.

De winnaar zal worden gecontacteerd door de L’Occitane Klantendienst die het geschenk naar het postadres zal versturen.

In geval van een retour van de e-mail of de post, naar aanleiding van een foutief en/of gewijzigd adres of welke reden dan ook, zal er een volgende winnaar aangeduid worden via een nieuwe loterij, zonder dat de eerste kandidaat nog aanspraak kan maken op het geschenk of het kan opeisen via welke klacht dan ook.

L’Occitane is niet verantwoordelijk wanneer een derde persoon een e-mail onderschept en aanspraak maakt op het Geschenk.

 

 

Artikel 7. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Iedere verwerking van persoonsgegevens die in het kader van het Spel verstrekt worden, valt onder de aansprakelijkheid van Relais L’Occitane SARL.

De in het kader van dit Spel ontvangen persoonsgegevens zijn nodig voor de toekenning van het geschenk en de giftset. Zij kunnen door L’Occitane gebruikt worden om de deelnemers ervan in kennis te stellen dat zij gewonnen hebben en de verliezers eventueel te bedanken voor hun deelname. Zij worden tevens gebruikt voor de verzending van informatie en commerciële aanbiedingen over het merk L’Occitane uitsluitend aan de personen die het daartoe bestemde vakje hebben aangekruist (Ik wens graag de newsletter L’Occitane te ontvangen).

De in het kader van de deelname aan het Spel verstrekte informatie, wordt geregistreerd in de bestanden van L’Occitane, waarin persoonsgegevens opgeslagen worden.

Krachtens de wettelijke bepalingen beschikt iedereen, die in deze bestanden opgenomen is, over een recht om bezwaar te maken tegen de registratie van zijn of haar persoonsgegevens in een bestand en over een recht van inzage en correctie van de genoemde gegevens, welk recht uitgeoefend kan worden door een elektronisch bericht naar het e-mail adres contact@be.loccitane.com te sturen of een brief naar het volgende postadres:
 

L’Occitane en Provence

Klantendienst

Desguinlei 6

2018 Antwerpen

België

 

Artikel 8. TERUGBETALING VAN KOSTEN

Elke deelnemer heeft de kans om de kosten van deelname aan het spel te laten terugbetalen, onder de hierna omschreven voorwaarden.

Met inachtneming van de voorwaarden hieronder, de lokale communicatiekosten overeenkomstig met vijf (5) minuten van verbinding (tarief van de communicatie aan lokaal tarief tijdens piekuren van de telefoonbeheerder van de deelnemer) nodig voor de deelnemer om zijn contactgegevens door te geven om deel te nemen aan het spel, zal worden terugbetaald op eenvoudig schriftelijk verzoek aan het postadres zoals hieronder aangegeven, slechts door één persoon per gezin (dezelfde naam, hetzelfde adres), en de verzendingskosten van deze aanvraag (op basis van een non prior zending van 20gr).
 

L’Occitane en Provence

Klantendienst

Desguinlei 6

2018 Antwerpen

België
 

Dit verzoek mag enkel per post worden verzonden, uiterlijk binnen twee maanden na de datum van het afsluiten van het spel, namelijk 13 juli 2014 (middernacht), er wordt naar authentieke poststempel gekeken. Geen enkele terugbetalingaanvraag per e-mail kan in rekening worden gehouden.

Om in rekening worden gehouden, moet de aanvraag de volgende elementen bevatten:

De naam, de voornaam, het postadres en het e-mailadres van de deelnemer,

Een kopie van de identiteitskaart,

De datum en het uur van de deelname,

Een fotokopie van de gedetailleerde factuur van de telefoonbeheerder en/of de leverancier. Deze fotokopie zal als bewijs dienen voor het postadres. 

Er zal geen terugbetaling mogelijk zijn, in het geval dat er elementen of hierboven vermelde informatie ontbreekt.

Echter, alle toegang tot het spel op een vrije of forfaitaire basis (met een verbindingskabel, ADSL,

Wi-Fi of speciale verbindingen…) kan geen aanleiding geven tot een terugbetaling waar het feit voor de deelnemer verbinding maken met de Site en het spelen van het spel hem geen kosten of specifieke uitbetalingen zal hebben veroorzaakt

Bovendien kan een terugbetaling, per definitie, enkel gebeuren wanneer er een daadwerkelijke kost voor de deelnemer aan verbonden is.

L'Occitane behoudt zich het recht, als ze het nuttig acht, controles uit te voeren en om te verzoeken enige rechtvaardiging.

L'Occitane is niet aansprakelijk voor kosten in een ongeldige deelname. In geval van geschil, kan een bewijs van identiteit worden gevraagd.

Kosten voor verbinding en verzendkosten zullen worden terugbetaald per cheque, binnen tien dagen (10) na ontvangst van het verzoek, op basis van een non-prior "brief" (20 gr) in het geldende tarief.

Alleen de eigenaar van het abonnement van de telefoonlijn of internettoegang (waarvan namen en de naam worden vermeld op de bijgevoegde factuur) voor de toegang tot en deelname aan een spel, kan verzoeken de vergoeding van de kosten van deelname.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 

L’Occitane kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook (persoonlijke, lichamelijke, materiële, financiële of andere schade) die door deelnemers als gevolg van hun deelname aan het Spel geleden mocht worden, met name als gevolg van de ontoegankelijkheid van de Website gedurende het Spel.

 

De deelname aan het Spel op de Website veronderstelt de kennis en de aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het Internet, waaronder met name de technische prestaties, de antwoordtijd voor de raadpleging, de aanvraag of verzending van informatie, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele verduistering daarvan, het gevaar voor besmetting door eventuele virussen op het netwerk, de risico’s van storingen of stremmingen van het netwerk en het verlies van gegevens. L’Occitane kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de verbinding van de deelnemers met het Spel via de Website.

L’Occitane kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de Website en/of het Spel met een gegeven browser. De deelnemers kunnen in dergelijke gevallen geen aanspraak maken op schadevergoeding.

In het algemeen kan L’Occitane in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor:

schade veroorzaakt door de op de Website geraadpleegde diensten en in algemene zin alle via de Website verstrekte informatie en/of gegevens;

storingen in de verzending en/of ontvangst van gegevens en/of informatie via het mobiele internet;

het verlies van elektronische post en in algemene zin het verlies van welke gegevens ook in het kader van de deelname aan het Spel;

een gebrekkige werking van software en met name de Website;

schade of storingen als gevolg van virussen, computerbugs, technische gebreken of defecten;

schade aan de computers van deelnemers;

technische, hardware- en softwareschade van welke aard ook, die de deelname aan het spel verhindert of beperkt of die tot de beschadiging geleden heeft van het systeem van een deelnemer.

De in het kader van de trekking uitgereikte prijzen (giftsets), kunnen in geen geval in aanmerking komen voor een geldelijke vergoeding of geruild worden in welke vorm en om welke reden ook. De prijzen kunnen in geen geval geruild worden tegen een geldbedrag ter waarde van de giftset of tegen een giftset van dezelfde waarde.

Indien het onmogelijk blijkt de aangekondigde giftset uit te reiken, behoudt L’Occitane zich het recht de gewonnen giftset te vervangen door een giftset van dezelfde waarde, zonder dat deze vervanging aanleiding kan geven tot eender welke schadevordering. Er kunnen geen vorderingen of bezwaren ingediend worden bij L’Occitane over de gewonnen giftset of de toekenning daarvan.

L’Occitane is in geen geval aansprakelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden wanneer om welke reden ook dit Spel gewijzigd, uitgesteld, onderbroken of geannuleerd dient te worden. Met name in geval van overmacht kunnen eventueel aanhangsels van dit reglement tijdens het Spel bekendgemaakt worden. Deze zullen beschouwd worden als bijlagen van onderhavig reglement.

 

Onderhavig Spel wordt in geval van overmacht geannuleerd, zonder dat de deelnemers of winnaars daarvoor aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 

Artikel 10. AFWIJZING VAN DE FACEBOOK VERANTWOORDELIJKHEID

De deelnemers worden geïnformeerd dat de deelname niet georganiseerd wordt door of in partnerschap met Facebook. De gecommuniceerde informatie door de deelnemer worden overgemaakt aan L’Occitane en niet aan Facebook.

De verworven informatie zal enkel door L’Occitane gebruikt worden voor de doeleinden vermeld in artikel 6 van dit spelreglement.

Met andere woorden, Facebook ontdoet zich van iedere verantwoordelijkheid gelinkt aan schade, verlies en kosten van iedere aard en eventuele klachten. Door dit reglement goed te keuren, aanvaardt iedere deelnemer de vrijmaking van iedere verantwoordelijkheid van Facebook.

 

Artikel 11. AANVAARDING VAN HET SPELREGLEMENT

De deelname houdt de aanvaarding van de voorwaarden en bepalingen zoals omschreven in dit spelreglement.
 

Artikel 12. GESCHILLEN
Onderhavig reglement valt onder de Belgische wet. Alle geschillen met betrekking tot de toepassing of uitleg van onderhavig reglement worden bij gebreke aan een minnelijke schikking voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.