Deelnamereglement Facebook Shea 2013

Deelnamereglement aan het “Facebook Shea 2013” spel voor het verkrijgen van een gratis hand cream Shea in de deelnemende L’Occitane boetieks (zie lijst)

 

Artikel 1. ORGANISATOR

 

Relais L’Occitane SARL, ingeschreven in het Handelsregister van Manosque onder het nummer 317 097 350, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te ZI St Maurice, 04100 Manosque, Frankrijk (hierna “L’Occitane” genoemd) biedt van 9 januari 2013(middernacht) tot en met 3 februari 2013 (middernacht) onder de hierna uiteengezette voorwaarden een gratis hand cream Shea aan (hierna vermeld als « het geschenk ») van 10ml of, indien het aantal fans op de Facebook pagina van L’OCCITANE https://www.facebook.com/loccitane.be 25.000 overschrijdt, 30ml.

De deelname gebeurt via de sociale netwerk-site Facebook op het volgend adres: www.facebook.com/loccitane.be (hierna vermeld als « Website »).
 

Artikel 2. DEELNEMERS

Dit geschenk, aangeboden zonder aankoopverplichting, wordt gegeven aan iedere deelnemende fysieke persoon, die over een internettoegang beschikt en in België woont.
 

Artikel 3. MODALITEITEN VAN DE DEELNAME

Deelnemen kan van 9 januari 2013 (middernacht) tot en met 3 februari 2013 (middernacht).

De deelnemers, niet leden van de Facebook pagina www.facebook.com/loccitane.be (« niet fans ») kunnen gedurende deze periode:

1.            Zich aanmelden op de website,

2.            Lid worden van de Facebook pagina www.facebook.com/loccitane.be door te klikken op de knop « Like » of “Vind ik leuk”

3.            Het online inschrijvingsformulier invullen met de volgende gegevens: voornaam, naam,, het emailadres, de goedkeuring van het reglement en de vraag of ze de exclusieve aanbiedingen van L’Occitane wensen te ontvangen (verplichte velden)

4.            De deelname valideren.

Deze vier stappen valideren automatisch de deelname van een niet fan voor het verkrijgen van het geschenk.

De deelnemers, leden van de Facebook pagina www.facebook.com/loccitane.be (« fans ») kunnen gedurende deze periode:

1.            Zich aanmelden op de website,

2.            Het online inschrijvingsformulier invullen met de volgende gegevens: voornaam, naam,, het emailadres, de goedkeuring van het reglement en de vraag of ze de exclusieve aanbiedingen van L’Occitane wensen te ontvangen (verplichte velden)

3.            De deelname valideren.
 

Deze drie stappen valideren automatisch de deelname van een fan voor het verkrijgen van het geschenk.

Iedere deelname vindt elektronisch plaats met uitsluiting van enige andere deelnamewijze. Derhalve wordt geen enkele deelname per post in aanmerking genomen.

Ieder formulier dat niet alle hierboven genoemde informatie bevat, is ongeldig.

Men kan tot aan de sluitingsdatum deelnemen, dat wil zeggen tot en met 3 februari 2013 (middernacht).

Er wordt slechts één enkel deelname per persoon in aanmerking genomen (slechts één e-mailadres per persoon is toegelaten), en er kan slechts één winnaar per huishouding zijn (slechts één e-mailadres per huishouding  is toegelaten).

De deelnemers verbinden zich ertoe het online inschrijvingsformulier te goeder trouw in te vullen en juiste gegevens te verstrekken. In geval van verandering van het e-mail adres, dient de deelnemer zijn of haar nieuwe e-mail gegevens naar het volgende adres te versturen: contact@be.loccitane.com

Artikel 4. NALEVING VAN HET REGLEMENT

Iedere, volgens de redelijke appreciatie van l’Occitane, vastgestelde of vermoede al dan niet bedrieglijke schending van onderhavig reglement, leidt automatisch tot uitsluiting van de desbetreffende deelnemer en met name van degenen, die zich meer dan eenmaal inschrijven of onder verschillende pseudoniemen of die op enige andere bedrieglijke wijze trachten deel te nemen.

L’Occitane behoudt zich het recht voor de identiteit en het adres van de deelnemers te controleren. Verstrekking van valse identiteit- of adresgegevens leidt automatisch tot uitsluiting van deelname.

L’Occitane behoudt zich het recht voor deelnemer(s) uit te sluiten, die een of meerdere verplichtingen zoals bepaald in onderhavig reglement (onjuist e-mail adres, meerdere e-mail adressen voor een zelfde deelnemer, gebleken fraude…) geschonden heeft (hebben), zonder de schuldige deelnemer(s) hiervan in kennis te hoeven stellen.

L’Occitane behoudt zich het recht voordeelnemers, die zich schuldig gemaakt hebben aan fraude of poging tot fraude, in rechte te vervolgen.

In geval van gebleken fraude of poging tot fraude van een deelnemer, behoudt L’Occitane zich het recht voor hem of haar geen geschenk toe te kennen.
 

Artikel 5. GESCHENK

De waarde van het geschenk is € 3,00 voor de hand cream Shea 10ml en € 7,00 voor de hand cream Shea 30ml. De waardes worden enkel ter informatie vermeld.
 

Artikel 6. ONTVANGST VAN HET GESCHENK

Wanneer het formulier ingevuld is, kunnen de deelnemers het geschenk ophalen van 5 februari 2013 tot en met 24 februari 2013 in de deelnemende boetieks (zie link).

Uiterlijk op 5 februari 2013 zal de deelnemer, per e-mail (op het e-mailadres vermeld in het inschrijvingsformulier op de website of op het e-mailadres dat het  laatst  meegedeeld werd aan de klantendienst ingeval van verandering van e-mailadres), ingelicht worden over het afhalen van het geschenk.

•             Als het aantal fans bereikt op de Facebook pagina, www.facebook.com/loccitane.be, minder is dan 25 000 op de datum van de sluitingsdag van de deelname, namelijk op 5 februari 2013 (middernacht), zal de deelnemer een hand cream Shea 10ml ontvangen.

•             Als het aantal fans bereikt op de Facebook pagina, www.facebook.com/loccitane.be, meer is dan 25000 op de datum van de sluitingsdag van de deelname, namelijk op 5 februari 2013 (middernacht), zal de deelnemer een hand cream Shea 30ml ontvangen.
 

Artikel 7. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Iedere verwerking van persoonsgegevens die in dit kader verstrekt worden, valt onder de verantwoordelijkheid van Relais L’Occitane SARL.

De in dit kader ontvangen persoonsgegevens zijn nodig voor de toekenning van de geschenken. Zij kunnen door L’Occitane gebruikt worden om de deelnemers ervan in kennis te stellen dat zij een geschenk kunnen ophalen. Zij worden tevens gebruikt voor de verzending van informatie over en commerciële aanbiedingen van het merk L’Occitane, echter uitsluitend aan de personen die het daartoe bestemde vakje hebben aangekruist (Ik wens graag de exclusieve aanbiedingen van L’Occitane te ontvangen).

De in het kader van de deelname verstrekte informatie, wordt geregistreerd in de bestanden van L’Occitane, waarin persoonsgegevens opgeslagen worden.

Krachtens de wettelijke bepalingen beschikt iedereen, die in deze bestanden opgenomen is, over het recht om zich, op verzoek en kosteloos, te verzetten tegen de registratie van zijn of haar persoonsgegevens in een bestand met het oog op directe marketing en over een recht van inzage en correctie van de genoemde gegevens, welk recht uitgeoefend kan worden door een elektronisch bericht naar het e-mail adres contact@be.loccitane.com te sturen of een brief naar het volgende postadres:
 

L’Occitane en Provence

Klantendienst

Desguinlei 6

2018 Antwerpen

België

 

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

L’Occitane kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook (persoonlijke, lichamelijke, materiële, financiële of andere schade) die door deelnemers als gevolg van hun deelname geleden mocht worden, met name als gevolg van de ontoegankelijkheid van de Website gedurende de inschrijvingsperiode.

De deelname via de Website veronderstelt de kennis en de aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het Internet, waaronder met name de technische prestaties, de responsetijd voor de raadpleging, de aanvraag of verzending van informatie, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele verduistering daarvan, het gevaar voor besmetting door eventuele virussen op het netwerk, de risico’s van storingen of stremmingen van het netwerk en het verlies van gegevens. L’Occitane kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de verbinding van de deelnemers via de Website.

L’Occitane kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de Website met een gegeven browser. De deelnemers kunnen in dergelijke gevallen geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 

In het algemeen kan L’Occitane in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor:

•             schade veroorzaakt door de op de Website geraadpleegde diensten en in algemene zin alle via de Website verstrekte informatie en/of gegevens;

•             storingen in de verzending en/of ontvangst van gegevens en/of informatie via het mobiele internet;

•             het verlies van elektronische post en in algemene zin het verlies van welke gegevens ook in het kader van de deelname;

•             een gebrekkige werking van software, met name van de Website;

•             schade of storingen als gevolg van virussen, computerbugs, technische gebreken of defecten;

•             schade aan de computers van deelnemers;

•             technische, hardware- en softwareschade van welke aard ook, die de deelname  verhindert of beperkt of die tot de beschadiging geleden heeft van het systeem van een
deelnemer.
 

De in dit kader uitgereikte geschenken, kunnen in geen geval in aanmerking komen voor een geldelijke vergoeding of geruild worden in welke vorm en om welke reden ook. De geschenken kunnen in geen geval geruild worden tegen een geldbedrag ter waarde van het geschenk of tegen een geschenk van dezelfde waarde.

Indien het onmogelijk blijkt het aangekondigde geschenk uit te reiken, behoudt L’Occitane zich het recht voor het geschenk te vervangen door een geschenk van dezelfde waarde, zonder dat deze vervanging aanleiding kan geven tot een vergoeding van schade. Er kunnen geen vorderingen of bezwaren ingediend worden bij L’Occitane over het geschenk  of de toekenning daarvan.

L’Occitane is in geen geval aansprakelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden wanneer om welke reden ook deze actie gewijzigd, uitgesteld, onderbroken of geannuleerd dient te worden. Met name in geval van overmacht kunnen eventueel aanhangsels van dit reglement tijdens de deelname periode bekend gemaakt worden. Deze zullen beschouwd worden als bijlage(n) van onderhavig reglement.

Onderhavige actie wordt in geval van overmacht geannuleerd, zonder dat de deelnemers daarvoor aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 

Artikel 9. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN FACEBOOK

De deelnemers worden ingelicht dat de deelname niet uitgaat van en gelinkt is aan Facebook. De door de deelnemer verstrekte informatie wordt gegeven aan L’Occitane en niet aan Facebook.
 

De verworven informatie zal enkel door L’Occitane gebruikt worden, volgens de condities vermeld in artikel 7 van dit reglement.

Facebook wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade, verliezen en kosten. Door het aanvaarden van dit reglement aanvaardt iedere deelnemer de uitsluiting van enige aansprakelijkheid van Facebook.
 

Artikel 10. AANVAARDING VAN HET REGLEMENT

Deelname aan deze actie houdt aanvaarding in van de voorwaarden en bepalingen zoals omschreven in dit reglement.
 

Artikel 11. GESCHILLEN
Onderhavig reglement valt onder de Belgische wet. Alle geschillen met betrekking tot de toepassing of uitleg van onderhavig reglement worden bij gebreke aan een minnelijke schikking voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België.