Algemene voorwaarden Iris Angelica

Deelnamereglement aan de tevredenheidtest Iris Angelcia Sublime Essence 

(hierna « Test » genoemd)
 

L’Occitane en Provence brengt in mei 2013 een nieuw product « Iris Angelica Sublime Essence » op de markt.

Naar aanleiding hiervan zal een tevredenheidtest in avant première worden gelanceerd om de mening van 20 voorafbepaalde testers te verkrijgen.

 

Artikel 1. ORGANISATOR

 

Relais L’Occitane SARL, ingeschreven in het Handelsregister van Manosque onder het nummer 317 097 350, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te ZI St Maurice, 04100 Manosque, Frankrijk (hierna “L’Occitane” genoemd) heeft klanten uitgekozen voor het testen van haar nieuw product « Iris Angelica Sublime Essence » 30ml (hierna « Tester » genoemd)

 

Artikel 2. DEELNEMERS

 

L’Occitane zal een e-mail versturen naar twintig (20) eerst ingeschreven personen om hun uit te nodigen (hierna « uitnodiging » genoemd) om deel te nemen aan de test.  Iedere tester zal op voorhand zijn akkoord moeten geven binnen de termijn van 3 dagen te tellen vanaf de ontvangstdatum van de e-mail voor de deelname aan de Test (« deelnemende tester »).

 

Artikel 3. MODALITEITEN VAN DE DEELNAME
 

De deelname zal verlopen volgens de volgende kalender:
Ontvangst van de uitnodiging door de testers (10.04.2013),
Bevestiging van de deelname door de testers en het terugsturen van het naar behoren ingevulde  inschrijvingsformulier (13.04.2013),

Deze 2 stappen valideren automatisch de deelname van de deelnemende tester aan de tevredenheidtest.
Versturen van de flacon Iris Angelica Sublime Essence 30ml (hierna « product » genoemd) (tussen 8 april en 19 april 2013),
Gebruik van het product door de deelnemende tester gedurende vier (4) weken te tellen vanaf de ontvangstdatum van het product (tussen 8 april en 19 april 2013),Iedere deelnemende tester verbindt zich er toe om het product te gebruiken volgens de aanbevolen gebruiksadviezen van L’Occitane.
Versturen van meningen over het product door iedere deelnemende tester voor 15.05.2013 en volgens de modaliteiten en voorwaarden vermeld in het artikel 11 genoemd « Vergunning »
De mening moet tussen 10 en 100 woorden bevatten.

De deelname houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in dit deelnamereglement, het deelnameformulier en de vergunning.

Ieder deelnameformulier die niet alle gevraagde informatie bevat zal ongeldig zijn. De deelnemende tester verbindt zich er toe om het formulier te goeder trouw online in te vullen en de juiste informatie door te geven. In geval van wijziging in het e-mailadres, moet de deelnemende tester de nieuwe gegevens per e-mail doorgeven aan het volgend adres: contact@be.loccitane.com

De deelnemende testers worden gewaarschuwd dat slechts één unieke deelname geregistreerd zal worden en dat er maar één deelnemende tester kan zijn per gezin.
 

Artikel 4. NALEVING VAN HET REGLEMENT
 

Iedere, volgens de redelijke appreciatie van L’Occitane, vastgestelde of vermoede al dan niet bedrieglijke schending van onderhavig reglement, leidt automatisch tot uitsluiting van de desbetreffende deelnemende tester. L’Occitane behoudt zich het recht voor de identiteit en het adres van de deelnemers te controleren. Verstrekking van valse identiteit- of adresgegevens leidt automatisch tot uitsluiting van deelname.

L’Occitane behoudt zich het recht voor deelnemende tester, die een of meerdere verplichtingen zoals bepaald in onderhavig reglement (onjuist e-mail adres, meerdere e-mail adressen voor een zelfde deelnemer, gebleken fraude…) geschonden heeft (hebben), zonder de schuldige deelnemende tester hiervan in kennis te hoeven stellen.

L’Occitane behoudt zich het recht deelnemende testers, die zich schuldig gemaakt hebben aan fraude of poging tot fraude, in rechte te vervolgen.
 

Artikel 5. TESTPRODUCT

In ruil voor de deelname aan de test zal iedere deelnemende tester een product ontvangen.

De waarde van het product is 45€. Deze waarde wordt louter ter informatie vermeld.
 

Artikel 6. ONTVANGST VAN HET GESCHENK

 

Conform het artikel 3 van dit document verstuurt L’Occitane op zijn kosten het product naar de deelnemende tester.

 

Iedere foutieve of missende vermelding in het adres en de identiteit van de deelnemende tester ontdoet iedere verantwoordelijkheid van L’Occitane in verband met de levering.

 

In geen geval, ongeacht de oorzaak, zal L’Occitane aansprakelijk zijn voor het niet-ontvangen van het product door een deelnemende tester.

 

L’Occitane zal in ieder geval, ongeacht de oorzaak, slechts één product versturen naar de deelnemende tester.
 

Artikel 7. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
 

Iedere verwerking van persoonsgegevens die in dit kader verstrekt worden, valt onder de verantwoordelijkheid van Relais L’Occitane SARL.

De opgevraagde informatie in het kader van de deelname zullen geregistreerd worden in de bestanden van L’Occitane die de persoonlijke gegevens opslaan.

Krachtens de wettelijke bepalingen beschikt iedereen, die in deze bestanden opgenomen is, over het recht om zich, op verzoek en kosteloos, te verzetten tegen de registratie van zijn of haar persoonsgegevens in een bestand met het oog op directe marketing en over een recht van inzage en correctie van de genoemde gegevens, welk recht uitgeoefend kan worden door een elektronisch bericht naar het e-mail adres contact@be.loccitane.com te sturen of een brief naar het volgende postadres:

L’Occitane en Provence

Klantendienst

Desguinlei 6

2018 Antwerpen

België

 

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

L'Occitane kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard (persoonlijke, fysieke, materiële, financiële of andere) die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de deelname. Meer in het algemeen, L'Occitane aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende met:

  • verlies van alle elektronische post en, meer in het algemeen, het verlies van alle gegevens naar aanleiding van de deelname;
  • iedere technische, materiële en logistieke storing, die de mogelijkheid om deel te nemen verhinderd of beperkt.

Het product wordt nooit terugbetaald of omgewisseld onder welke vorm ook, voor welke reden dan ook. Geen omruiling kan worden uitgevoerd, of het nu tegen een som geld is of een ander product met gelijke van het product.

In geval van onmogelijkheid van de levering van het product, met inbegrip van schending van de voorraad, behoudt L'Occitane het recht om de test te annuleren. Geen vordering of rechtsmiddelen met betrekking tot de niet-uitgifte van het product kunnen worden toegezonden aan L'Occitane.

L'Occitane kan niet aansprakelijk zijn voor een verantwoordelijkheid onder de hypothese van in het geval van, voor sommige reden, de deelname moet worden gewijzigd, uitgesteld, geschorst of ingetrokken. Wijzigingen van deze verordening kunnen worden afgegeven in geval van overmacht. Zij zal worden beschouwd als bijlagen bij dit reglement.

De deelname zal geannuleerd worden in geval van overmacht, zonder dat de deelnemer het recht heeft om een vergoeding te eisen ten gevolge van de annulatie.
 

Artikel 9. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Bij niet-naleving van de voorzorgsmaatregelen wijst L'Occitane elke verantwoordelijkheid AF betreffende de nadelige gevolgen die uit het gebruik van het product zouden kunnen voortvloeien.

 

Artikel 10. GESCHILLEN

 

Deze verordening is onderworpen aan het Belgische recht. Eventuele praktische moeilijkheden van toepassing of interpretatie van deze verordening, de afwezigheid van een minnelijke schikking zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 

Artikel 11. VERGUNNING
 

De deelnemende tester geeft toestemming aan de firma Relais L’Occitane SARL (hierna « L’Occitane » of « Relais L’Occitane SARL » genoemd), ingeschreven in het Handelsregister voor bedrijven in Manosque onder het nummer 317 097 350, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te ZI St Maurice 04 100 Manosque, zijn mening, gegeven op het geteste product: “Iris Angelica Sublime Essence” te gebruiken, te herproduceren en te verspreiden.

Deze toestemming wordt kosteloos verleend aan L’Occitane en is geldig voor de gehele duur van de commercialisatie van het product « Iris Angelica Sublime Essence ».

De deelnemende tester mag in geen geval voor de officiële datum van de commercialisatie van het product « Iris Angelica Sublime Essence » communiceren over de lancering van de vitrine Iris Angelica en de andere producten van de vitrine, zowel op de Franse en internationale markt. De deelnemende tester verklaard om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te treffen met het zicht op het vermijden van iedere openbaarmaking of communicatie die niet gericht is aan een vertegenwoordiger van L’Occitane. Hij mag ook in geen enkel geval aan iedere derde van de toestemming de intellectuele rechten op de geplaatste mening doorgeven en ziet af van ieder gebruik van de mening anders dan voorzien in deze toestemming.

De deelnemende tester garandeert de enige titularis te zijn van het geheel van het erfgoed en morele rechten als auteur van de geplaatste mening waarvoor hij de rechten afstaat.  En de enige houder van alle economische en morele rechten van de auteur hier gepost bericht dat wordt toegewezen. Het garandeert het bedrijf L'Occitane tegen alle beroep en claims van derden met betrekking tot de eigendom van de rechten op de aankondiging van de geplaatste mening.

L’Occitane behoudt zich het recht om de geplaatste mening niet of slechts gedeeltelijk te publiceren en dit zonder het motiveren van de reden voor deze beslissing.

Als de mening aanvaardt wordt door L’Occitane zal ze de mening beheren naar eigen keuze zoals haar distributeurs of voor promotionele en publicitaire doeleinden in haar activiteiten rond het product « IRIS ANGELICA SUBLIME ESSENCE ».

De overdracht van de rechten op de geplaatste mening behouden haar gebruik in alle landen, via alle communicatie hulpmiddelen, in alle talen, in alle formaten, kleuren, vergezeld van iedere legende en zonder beperking in hoeveelheid wat ook het communicatiemiddel ook is, zoals:

Persdossier

Affichage, Posters, in alle plaatsen

P.L.V. (Houders, posters, brochures, hoofden, fonteinen, tester stands, podiums, enz… zonder dat deze lijst volledig is)

Papier of onder de vorm van digitale media (verpakkingen, omdozen en tasjes en andere geschenken met aankoop, folders, mailing, catalogussen, soortgelijke argumentaties en ondersteuningen, opleiding formulieren, brieven, kaarten, enveloppen, )

Ieder web/internet gebruik op onbeperkte manier: internetsites zoals de minisite « Iris Angelica » geïntegreerd op de e-commerce site van « L’Occitane en Provence », product pagina « Iris Angelica Sublime Essence » op de internetsite van de firma L’Occitane, het internet netwerk van L’Occitane en derden die een verkoopsovereenkomst contract hebben afgesloten met L’Occitane zoals distributeurs, kleinhandelaren, commerciële partners en licentiehouders, enz., sociale netwerken (type Facebook) enz
Multimedia: alle hulpmiddelen